HEMATOLOJİ ATLASI
BAZOFİLİK STİPPLİNG (NOKTALANMA)
  • Eritrositlerin içinde koyu mavi renkli RNA artığı olan granüllerin olmasıdır.
  • Kurşun zehirlenmesi, talasemiler ve hemolitik anemilerde görülür.
MİYELOFİBROZİS
Periferik kan yaymasında ortadaki eritrositte bazofilik noktalanma görülmektedir.