HEMATOLOJİ ATLASI
MAKROSİTER ERİTROSİTLER
 • Eritrositler büyük, çapı artmış, şekli büyük ve ovaldir.
 • Megaloblastik anemilerde görülür. Eritrosit hacmi sıklıkla 120 fl ve üzerindedir.
 • Makrositik eritrositler megaloblastik anemilerde makro-ovalosit, makrositoz yapan diğer hastalıklarda ise yuvarlaktır.
 • Eritrositlerin makro-ovalosit olarak görüldüğü hastalıklar;
 • Megaloblastik anemiler
 • Miyelodisplastik sendromlar
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı (Metotraksat, hidroksiürea, sitozin arabinozid gibi ilaçlar)
 • Eritrositlerin sadece makrositik olduğu durumlar;
 • Karaciğer hastalıklarında kolesterolün eritrosit çeperi üzerinde birikmesine bağlı
 • Alkoliklerde
 • Retikülositoz
 • Miksödem
 • Aplastik anemilerde
1. MEGALOBLASTİK ANEMİ
Periferik kan yaymasında eritrositlerde makrositoz ve nötrofilde hipersegmentasyon görülmektedir.
2. MEGALOBLASTİK ANEMİ
Hastanın periferik yaymasında eritrositlerde anizositoz ve makroovalositoz görülmektedir.