HEMATOLOJİ ATLASI
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
 • ALL hastalarında tanı anında lokosit sayısı değişkendir. Olguların 2/3’ünde (%60-70) perifer kandaki blastlardan dolayı lökositoz görülür. %10-20 olguda hiperlökositoz izlenir (>100.000). %30 oranında lokosit sayısı <5.000/mm3’tür. Bu durumda periferik kanda blast nadiren görülür ve tanı güçleşir.
 • Lenfoblastlar dar sitoplazmalı, kromatin ağı miyeloblasta göre daha kaba ve çekirdekçikleri zorlukla görülen hücrelerdir.
 • Ciddi nötropeni B-prekürsör ALL daha sık görülür. %10-15 lokosit sayısı normaldir.
 • Lökosit sayısı T-ALL’de çok daha yüksektir
 • Olguların %92’sinde periferik yaymada blast görülür
 • Anemi genellikle retikülositopeni ile beraberdir
 • Trombosit sayısı  genellikle <100.000/mm3 altındadır
 • Kemik iliği aspirasyonu %10-15 olguda başarısız olabilir: Dry-tap:
 • Paket yapmış blast (sıkışık ilik tablosu), fibrozis veya yetersiz teknik nedeniyle aspirasyon güçleşebilir
 • Genellikle kemik iliği aspirasyonu hipersellülerdir
 • Yağ hücreleri genellikle yoktur
 • Normal hematopoetik hücreler az ya da yoktur
 • Sitokimyasal boyalar tanı ve ayırıcı tanıda gereklidir
 • Histokimyasal analizlerde olguların %70’inde PAS boyası sitoplazmada bloklar halinde (+)’dir
 • MPO, SBB, naftal ASD kloroasetat esteraz ve non-spesifik esteraz (-) dir
 • Terminal-deoksinukleotid transferaz (TdT) nukleusda (+) olup hücrelerin %80’inden fazlasında tespit edilebilir 
1. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Perifer yaymada sitoplâzması ve çekirdekçiği seçilemeyen, kromatin ağı kaba lenfoblastlar görülmektedir.
2. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Perifer yaymada çekirdekçiği seçilemeyen, kromatin ağı kaba lenfoblastlar görülmektedir.
3. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Perifer yaymada dar sitoplâzmalı, çekirdekçiği seçilemeyen, kromatin ağı kaba lenfoblastlar görülmektedir. Genel olarak lenfoblastların sitoplâzması dardır. Miyeloblastların ise daha geniştir. Lenfoblastlarda çekirdek hücrenin ortasında iken, miyeloblastlarda bir tarafa yaslanır ve sitoplâzma diğer tarafta geniştir. çekirdekçik lenfoblastlarda zor seçilirken, miyeloblastlarda daha belirgindir.
4. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Perifer yaymada sitoplâzması ve çekirdekçiği seçilemeyen, kromatin ağı kaba lenfoblastlar görülmektedir.
5. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Perifer yaymada sitoplâzması ve çekirdekçiği seçilemeyen, kromatin ağı kaba lenfoblastlar görülmektedir. Ortadaki lenfoblastta bir, aşağıdaki lenfoblasttta ise iki adet çekirdekçik seçilmektedir.
6. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Periferik kan yaymasında iki farklı boyutta lenfoblastlar görülmektedir. Fab sınıflamasına göre, yani morfolojik olarak all l2 ile uyumlu olarak değerlendirildi.
7. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Periferik yaymada dar sitoplâzmalı ve nükleolusu belirgin olmayan blastlar görülmektedir.
8. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastanın periferik yaymasında bazıları daha küçük, bazıları daha büyük ve kromatin ağı ince, çekirdekçikleri seçilebilen lenfoblastlar görülmektedir. Morfolojik olarak fab sınıflamasına göre all l2 ile uyumludu. T-all hastalarında tanı sırasında genellikle lökositoz ve mediasten genişlemesi görülmektedir. Hastamıza hücrelerin immünfenotiplemesine göre t-all tanısı konulmuştu.
9. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
, t-all hastalarında tanı sırasında genellikle lökositoz ve mediasten genişlemesi görülmektedir. Hastamıza hücrelerin immünfenotiplemesine göre t-all tanısı konulmuştu.
10. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastasının kemik iliğinde 1-2 çekirdekçiği olan lenfoblastlar görülmektedir.
11. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliğinde vakuollü lenfoblastlar (burkitt tipi) görülmektedir. Fab sınıflamasına göre all l3 ile uyumludur.
12. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliğinde vakuollü lenfoblastlar (burkitt tipi) görülmektedir. Fab sınıflamasına göre all l3 ile uyumludur.
13. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliğinde tek tip hücre (lenfoblast) tutulumu görülmektedir.
14. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliğinde dar sitoplâzmalı, çekirdek kromatin ağı kaba, çekirdekçikleri seçilemeyen lenfoblastlar görülmektedir.
15. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliğinde dar sitoplâzmalı, çekirdek kromatin ağı kaba, çekirdekçikleri seçilemeyen lenfoblastlar görülmektedir.
16. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliğinde dar sitoplâzmalı, çekirdek kromatin ağı kaba ve çekirdekçikleri seçilemeyen lenfoblastlar görülmektedir.
17. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliğinde dar sitoplâzmalı, çekirdek kromatin ağı kaba ve çekirdekçikleri seçilemeyen lenfoblastlar görülmektedir.
18. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliğinde vakuollü lenfoblastlar (burkitt tipi) görülmektedir. Fab sınıflamasına göre all l3 ile uyumludur.
19. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliğinde vakuollü lenfoblastlar (burkitt tipi) görülmektedir. Fab sınıflamasına göre all l3 ile uyumludur.
20. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
T-hücreli all hastasınnın pa akciğer grafisinde mediasten genişliği görülmektedir. T-all hastalarında lastların aşırı artışına bağlı lökositoz ve mediasten genişlemesi dikkat çeker. Lenfoblastlarda ise krotain ağı ince ve çekirdekçiği daha kolay seçilmektedir.
21. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastalarda tanı ve tedavi sırasında enfeksiyonlar sık görülür. Nüks olarak gelen hastamızın ağız ve dudakta herpes simpleks enfeksiyonu görülmektedir.
22. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastada steroid kullanımına bağlı deride strialar ve zona zoster vezikülleri görülmektedir. Zona zoster hastalarda remisyonda olduğu dönemde genellikle steroid kullanımına bağlı sık görülmektedir.
23. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastada zona zoster vezikülleri görülmektedir.
24. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastanın beyin omurilik sıvısında lenfoblastlar görülmektedir. Merkezi sinir sistemi tutulumu all hastalarında sık görülür. Tutulum tanı, tedavi veya nüks sırasında görülmektedir. Bazende sadece izole merkezi sinir sistemi tutulu olarak görülmektedir.
25. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastanın beyin omurilik sıvısında lenfoblastlar görülmektedir.
26. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastanın beyin omurilik sıvısında lenfoblastlar görülmektedir.
27. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliği normla olmasına rağmen yedinci sinir felci ile gelen hastanın merkezi sinir sistemi tutulumuna bağlı beyin omurilik sıvısında lenfoblastlar görülmektedir.
28. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Kemik iliği normla olmasına rağmen yedinci sinir felci ile gelen hastanın merkezi sinir sistemi tutulumuna bağlı beyin omurilik sıvısında lenfoblastlar görülmektedir. Ayrıca fagositoz yapmış makrofaj-monositler görülmektedir.
29. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hiperlökositozla gelen hastanın lökoferez yaymasında lenfoblastlar görülmektedir.
30. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Lenfoblastlarda pas (periodic-asit-şift) boyası pozitifliği izlenmektedir. Artık yavaş yavaş unutulsada, pas boyası pozitifliği lenfoblastların tanınmasında önemlidir.
31. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastanın kemik iliğinde halka şeklinde pas boyası ile boyanmış lenfoblastlar görülmektedir.
32. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Sitoplâzmaları granüler tarzda pas boyası ile boyanmış lenfoblastlar görülmektedir.
33. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Lenfoblastlarda pas (periodic-asit-şift) boyası pozitifliği izlenmektedir.
34. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastanın periferik yaymasında idame tedavide metotraksat kullanımına bağlı nötrofilde hipersegmentasyon görülmektedir.
35. AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Hastalara indüksiyon tedavisi sonunda kemik iliği yapılarak remisyon kararı verilmektedir. Hastanın tedavi sonrası yapılan kemik iliğinde blast oranı >%5 olarak görülmektedir. Hasta dirençli all olarak kabul edilmişti.