HEMATOLOJİ ATLASI
EOZİNOFİLİ
  • Eozinofili periferik kanda eozinofil sayısının 700/µl’in üzerinde olmasıdır. Bu değer 1500’den fazlaysa mutlak eozinofiliden söz edilir. Periferik kanda eozinofil sayısı 700-1500/µl ise ılımlı, 1500-5000/µl ise orta, >5000/µl ise ağır eozinofili olarak değerlendirilir.
  • Alerjik hastalıklar: Astım, bronkopulmoner aspergilloz, atopik dermatit, alerjik rinit, ürtiker, ilaç reaksiyonu, interstisyal nefrit
  • Parazitozlar: Helmint enfeksiyonları, viseral larva migrans
  • Enfeksiyonlar: Coccidiomycosis, klamidyal pnömoni (erken çocukluk çağında), pnömokokal pnömonide (bazen), kedi tırmığı hastalığı, cryptococcus enfeksiyonları
  • Miyeloproliferatif hastalıklar: Eozinofilik lösemi, hipereozinofilik sendrom, T-hücreli lenfomalar, Hodgkin hastalığı, KML, AML-M4Eo
  • Diğerleri: Addison hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları, çöliak hastalığı, immün yetmezlikler, graft-versus host hastalığı, sjögren sendromu
  • İdiopatik hipereozinofilik sendrom: Altı aydan uzun süre ile eozinofil sayısının 1500/µl’in üzerinde seyretmesi, eozinofili yapacak başka bir neden tespit edilememesi ve viseral organlarda eozinofil artışına bağlı bozukluklar olması ile tanı konur. Ayrıca serum immünglobulin düzeyi (özellikle IgE artışı), serum triptaz, serumda TNF, İL-5, interferon gibi sitokinlerin artmış olduğu görülür. Tedavide prednizolon (başlangıçta 1 mg/kg/gün dozunda) oldukça faydalıdır. Cevap veren hastalarda üç aylık aralıklarla takipler yapılır.
  • Tedavinin ne kadar devam edeceği konusu kesinlik kazanmamıştır. Cevap vermeyen hastalarda hidroksiürea tedaviye eklenir. Yine cevap alınamayan hastalarda interferon alfa, siklofosfamid, siklosporin, etoposid gibi ilaçlar kullanılabilir.
  • Son yıllarda imatinib bu hastalarda başarı ile kullanılmaktadır.
EOZİNOFİLİ
Periferik yaymada iri ve kavuniçi renginde granülleri olan eozinofiller görülmektedir.
EOZİNOFİLİ
Hipereozinolik sendrom tanısı konulan hastanın ilk geliş sırasındaki periferik yaymasında eozinofiller görülmektedir.
EOZİNOFİLİ
Periferik kan yaymasında dört adet eozinofil görülmektedir.
EOZİNOFİLİ
Sık plörezi atakları ile gelen hastanın periferik yaymasında lökositoz, nötrofili ve eozinofili görülmektedir.
EOZİNOFİLİ
Sık plevral sıvı toplanması ile gelen hastanın periferik yaymasında eozinofili görülmektedir. Hasta imatinib tedavisine yanıt vermişti.