HEMATOLOJİ ATLASI
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
  • Lökositoz KML’nin en tipik bulgusudur. Hemen daima >50000/µl, hastaların yarısında 100000/µl’nin üzerindedir.
  • Çoğunluğu normal görünümlü lökositlerden oluşmak üzere miyeloid serinin erken olgunlaşmamış hücreleri periferik kanda görülür. Bazofil, eozinofil ve monositler de artmıştır. Blast %3, promiyelosit %4, miyelosit, metamiyelosit ve çomaklar yaklaşık %40, segmentli nötrofiller total lökositlerin %35’ini oluşturur.
  • Tanı anında olgularda trombositoz olabilir. Bu nedenle esansiyel trombositozla karışabilir. Trombositoz nedeniyle kanama ve tromboz görülebilir.
  • Hastalığın seyri sırasında meydana gelen trombositopeni ve trombositozlar akselere faza ilerleme belirtisi olabilir.
  • Periferik yaymada çekirdekli eritrositler sıklıkla bulunur. Hidroksiürea kullanan hastalarda eritrositlerde makrositoz, nötrofillerde hipersegmentasyon olabilir.
  • Akselere ve blastik faza gidişte periferik yaymada blast oranı artar. Kronik fazda lökositoz aşırı olursa blast artmış olabilir. Lökoeritroblastik kan tablosu vardır. Çoğu lökomoid reaksiyon KML’ ye benzer. Bu nedenle diğer lökomoid reaksiyon nedenleri ile ayırıcı tanı yapılmalıdır.
  • KML’li hastaların %90’nında lökosit alkelen fosfataz aktivitesi (LAP) düşük veya tespit edilemeyecek düzeydedir. KML kronik fazı için önemli olup, bu hastalığın diğer miyeloproliferatif hastalıklardan ve lökomoit reaksiyonlardan ayırt edilmesinde yararlıdır. LAP skoru KML kronik fazı dışında özellikle PNH, hipofosfatemide, idiopatik miyelofibrozis ve androjen kullanan hastalarda da düşüktür.
  • Kemik iliği hipersellülerdir. Eritroid seri hücrelerinin azaldığı miyeloid seri hücrelerin arttığı görülür. M/E oranı çok yüksektir (10-30/1). Megakaryositler normal veya sayıca artmış olup displaziktirler. Yağ hücrelerinde azalma görülür.
  • Kronik dönemde blast ve promiyelosit oranı %30’un altındadır. Kemik iliği biyopsisinde miyeloid hiperplazi ve megakaryosit artışı dikkat çeker. Kemik iliğinde retikülin boyası ile tespit edilen retikülin fibrozisi vardır ve hastalık süresince giderek artar. Tip-III kollagenin hastaların yarısında tanı anında arttığı görülür (retikülin fibrozis) ve kemik iliğinde megakaryosit oranı ile paraleldir. Fibrozisdeki artış ile birlikte hastalarda dalak büyür, anemi belirginleşir, kemik iliği ve periferde ise blast sayısı artar.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Kronik faz hastasının periferik yaymasında lökositoz dikkati çekmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymasında miyeloblast, promiyelosit, miyelosit ve nötrofiller görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Kronik fazdaki hastanın periferik yaymasındada miyeloblast, bazofil ve nötrofillerde artış görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Kronik fazdaki hastanın periferik yaymasında blast, çekirdekli eritrosit ve nötrofiller görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Kronik fazındaki hastanın periferik yaymasında bazofili dikkati çekmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Kronik fazdaki hastanın periferik yaymasında iki adet miyeloblast, olgun nötrofiller görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Kronik fazdaki hastanın periferik yaymasında miyelositer seri hücreleri, miyeloblast ve çekirdekli eritrosit görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Hastanın periferik yaymasında lökositoz, blast artışı (dört miyeloblast) ve nötrofiller görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Hastaların deri, mukoza ve tırnaklarında koyulaşma görülür. Ilacı kesince renk normale dönmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada kemik iliğinde gördüğümüz tüm miyelositer seri hücreleri bulunmaktadır.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Lökosit alkalen fosfataz boyası kml ile lökomoid reaksiyon ayrımında kullanılmaktadır. Lap boyası kml hastalarında azalmıştır veya yoktur. Değerlendirme nötrofillerin boyanmasına göre değerlendirilir. Her nötrofil 1-4 arasında boyayı kuvvetli tutup tutmadığına göre puanlandırılır. Normalde puan 90 üzerindedir. Kml hastalarında 20 ve altındadır.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Kronik faz, periferik yaymada lap skoru düşüklüğü (nötrofillerin boyanmadığı) görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Kronik faz, periferik yaymada lap skoru düşüklüğü (nötrofillerin boyanmadığı) görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada blast artışı akselere faza geçişe dikkat çekmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada miyeloblastlar görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada akut miyeloblastik lösemiye dönüşümün göstergesi olarak blastlarda sudan black boyası pozitifliği görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada lenfoblastlar görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Akut lenfoblastik lösemiye dönüşüm, lenfoblastlarda pas boyası pozitifliği görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada miyeloblastların artışı dikkati çekmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada blastların artışı dikkati çekmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada blastlar ve çekirdekli eritrosit görülmektedir.
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ
Hasta imatinib ve sonrasında dasatinib tedavisi alırken plevral sıvısı, lökositozu, anemisi ve trombositopenisi gelişti. Hastanın dalağı masif büyümüştü.