HEMATOLOJİ ATLASI
MİYELOFİBROZİS
 • Tanı periferik kanda tipik blastların görülmesine dayanır. Ancak her hastada perifer kanda lösemik hücre bulunmayabilir. Bu duruma alösemik lösemi denir. Bu durumda tanı kemik iliği incelemesinde blast artışı ile konur.
 • Periferik yaymada blast morfolojisi bazen kemik iliğinden farklı olabilir. Bu nedenle kemik iliği blast morfolojisi görülmeden morfolojik sınıflama yapılmamalıdır.
 • Blastların sitoplâzmasında Auer çubuğu (lizozomlar içinde azurofilik granüller) olması patognomoniktir. Tüm akut miyeloblastik lösemi olgusunda görülmez. En sık akut miyeloblastik, miyelomonositer ve promiyelositer lösemilerde görülür.
 • Akut promiyelositer lösemi olgularındaki bol iri granüllü ve auer çubuğu olan hücrelere “fagot hücreleri” denilir.
 • Periferik yaymada trombositopeni sıklıkla görülür.
 • Çekirdekli eritrositler ve retikülositopeni görülebilir.
 • Kemik iliği aspirasyonu genellikle hipersellülerdir ve blastik hücrelerle infiltredir.
 • Blast sayısı tanı için % 20’nin üzerinde olmalıdır. Blast sayısı %5-19 arasında ise miyelodisplastik sendrom düşünülmelidir.
 • Bazı hastalarda nadiren kemik iliği hiposellüler olabilir ancak ancak bunlarda da blast oranı yüksektir. Hiposellülarite durumda tanı güç olabilir ve daha belirgin olan morfolojik yapıya göre konur. Ancak sitogenetik ve immünfenotipik analizler ile morfolojik tanı doğrulanmalıdır.
 • AML-M7 hastalarında kemik iliği aspirasyonu gelmeyebilir.
 • Histokimyasal boyalar lösemik hücreleri belirlemek ve morfolojik tanıya yardımcı olmak için kullanılır.
 • Başlıca iki tip sitokimyasal boya kullanılır. 1-enzimatik (peroksidaz ve esteraz; kloroasetat esteraz ve nonspesifik esteraz), 2-non-enzimatik (sudan black ve periodik asit).
 • Peroksidaz ve esteraz tanı ve morfolojik sınıflamayı doğrulamak için kullanılır.
 • Peroksidaz pozitifliği akut miyeloblastik lösemi için önemlidir.
 • Esteraz boyası peroksidaz boyası negatif akut miyeloblastik lösemi olgularında yardımcıdır. Peroksidaz ve esteraz negatifliği akut miyeloblastik olgusu olmadığını göstermez.
MİYELOFİBROZİS
Periferik yaymada gözyaşı damlası eritrositler, eritrositlerin içinde kabot halkası görülmektedir.
MİYELOFİBROZİS
Periferik yaymada gözyaşı damlası eritrositler görülmektedir.
MİYELOFİBROZİS
Periferik yaymada armut şeklinde gözyaşı damlası eritrositler (tear drop, dakrosit) görülmektedir.
MİYELOFİBROZİS
Periferik yaymada gözyaşı damlası eritrositler görülmektedir.
MİYELOFİBROZİS
Periferik yaymada gözyaşı damlası eritrositler, çekirdekli eritrosit ve miyeloblast görülmektedir.
MİYELOFİBROZİSİN AKUT LÖSEMİYE DÖNÜŞÜMÜ
Hastanın periferik yaymasında miyeloblastlar görülmektedir.
MİYELOFİBROZİS
Periferik yaymada bazofil, miyeloblast, çekirdekli ve gözyaşı damlası görünümünde eritrositler görülmektedir.
MİYELOFİBROZİS
Kemik iliği biyopsisinde ilikte hücreselliğin azaldığı, bağ dokusunun arttığı dikkati çekmektedir.
MİYELOFİBROZİS
Kemik iliği biyopsisinde gümüşleme ile (fibrin boyası) ilikte hücreselliğin azaldığı, bağ dokusunun arttığı dikkati çekmektedir.
MİYELOFİBROZİS
Periferik yaymada gözyaşı damlası eritrositler ve miyeloblast görülmektedir.
MİYELOFİBROZİS
Periferik yaymada gözyaşı damlası eritrositler, iri trombositler ve miyeloblast görülmektedir.
MİYELOFİBROZİS
Periferik yaymada gözyaşı damlası eritrositler, iri trombositler ve megakaryosit çekirdeği görülmektedir.