HEMATOLOJİ ATLASI
KEMİK İLİĞİ MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
 • 10-20 mikron çapında, çekirdek/sitoplazma oranı çekirdek lehine, çekirdek kromatin ağı ince ve çekirdekçik içeren hücrelerdir.
 • Sitoplâzma açık gri-soluk mavi boyanır. Sitoplâzmada granül bulunmaz. Çekirdek kenarında güneşin doğuşuna benzeyen golgi bölgesi oluşmamıştır.
 • Kemik iliğinde %5’e kadar olması normal kabul edilir. Artışında akut lösemi ve miyelodisplastik sendromlar akla gelir.
PROMİYELOSİT
 • Çapı blastlardan daha büyük, sitoplazmada gri-koyu mavi renkli olup, kırmızı-mor renkli azürofilik (primer) granüller bulunur.
 • Çekirdek içinde çekirdekcikler seçilebilir.
 • Sitoplazmada çekirdek kenarında olgunlaşmanın belirtisi olarak golgi bölgesi oluşmaya başlar.
MİYELOSİT
 • Sitoplazmasında sekonder (spesifik) granüllerin görüldüğü, sitoplazmanın artıp çekirdeğin küçüldüğü hücrelerdir.
 • Hücreler nötrofilik, eozinofilik ve bazofilik olarak ayırt edilebilir.
 • Sitoplazma açık sarı-turuncu renkli olup, çekirdek içinde çekirdekçikler görülmez.
METAMİYELOSİT
 • Çekirdek ve sitoplazma özellikleri miyelosite benzer.
 • Yalnız çekirdek artık iyice küçülmüş, böbrek şeklinde olabilir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği görünümü, tüm serilere ait ve değişik olgunlaşma aşamasında hücreler görülmektedir. Normal kemik iliğinde görünüm heterojendir. Hematolojik kanserlerde tek tip hücre tutulumu olduğu için görünüm homojendir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, altta miyelosit, üstte dört adet eritrositer seri hücresi görülmektedir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Sol altta iki adet miyelosit, üstte çomak nötrofiller, sağ tarafta eritroblastlar ve bazofil görülmektedir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, eritrositer seri hücreleri, miyelosit ve çomak görülmektedir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, orta alanda miyelositer seri hücreleri görülmektedir. Promiyelosit ve miyelositleri sitoplâzmada beliren golgi zonu ile miyeloblastlardan ayırt edebiliriz. Golgi zonu sabah güneşinin doğuşu gibi görülür.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, orta alanda iki adet miyelosit, bir adet metamiyelosit ve üstte eozinofil görülmektedir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, ortada miyelosit ve tüm serilere ait hücreler görülmektedir. Heterojen görünüme dikkat ediniz. Normal kemik iliği bu şekildedir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, ortada miyelosit, metamiyelosit ve çomak görülmektedir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, ortada büyük çaplı ve sitoplazmik granülleri belirgin olan promiyelosit görülmektedir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, ortada büyük çaplı ve sitoplazmik granülleri belirgin olan ve golgi zonu oluşmaya başlamış promiyelosit görülmektedir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, ortada çekirdekçiği kaybolmamış promiyelosit ve iki yanında miyelositler görülmektedir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, ortada golgi zonu sabah güneşinin doğuşu gibi görülen miyelositler görülmektedir.
MİYELOSİTER SERİ HÜCRELERİ
Normal kemik iliği, ortada eozinofil, onun altında ise büyük çaplı ve golgi zonu oluşmaya başlamış promiyelosit görülmektedir.