HEMATOLOJİ ATLASI
ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
 • Kemik iliğinde megakaryositer serinin anormal çoğalması ve periferik kanda trombositozla karakterize kronik miyeloproliferatif hastalıktır.
 • Esansiyel trombositoz tanısı için reaktif trombositoz yapan nedenlerin dışlanması gerekir.
 • Reaktif trombositoz sebepleri
 • Kollajen doku hastalıkları; romatoid artrit
 • Enfeksiyonlar; akut enfeksiyonlar, tüberküloz
 • Demir eksikliği anemisi
 • İnflamatuvar barsak hastalıkları; ülseratif kolit, crohn hastalığı
 • Splenektomi, aspleni
 • Kanama sonrası görülebilir
 • Reaktif trombositozlarda trombosit sayısı genellikle bir milyonun altındadır. Klinikte kanama ve tromboza neden olmaz.
 • Esansiyel trombositozun periferik kandaki en önemli bulgu trombositozdur. Trombositlerde şekil değişiklikleri ve anizositoz çok belirgindir.
 • Periferik kan yaymasında megakaryosit parçacıkları, iri trombositler, çekirdekli eritrositler, ılımlı lökositoz görülebilir. Bu durum bazen kronik miyelositer lösemi ile karışabilir.
 • Tanıda reaktif trombositoz nedenlerinin dışlanması gerekir. Reaktif trombositozda trombosit değerleri daha düşüktür. Sıklıkla 400000–600000/µl arasındadır. Reaktif trombositozda CRP ve İL–6 değerleri artmış olabilir.
 • Esansiyel trombositozun tanı ölçütleri
 • En az iki ay devam eden >500000/µl trombositoz
 • Reaktif trombositoz nedenlerinin olmaması
 • Normal eritrosit kitlesi veya hematokritin <%48 olması
 • Demir eksikliğinin olmaması
 • Philadelphia kromozomu veya bcr-abl geninin olmaması
 • Kollajen ve retikülin fibrozisin yokluğu veya minimal olması
 • MDS yi destekleyecek sitogenetik bozukluğun ve displazinin olmaması
 • JAK–2 mutasyonu olması
 • Kemik iliği biyopsisinde olgun megakaryosit sayısının artması
ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
Periferik kan yaymasında iri trombosit kümeleri, iki adet çekirdekli eritrositler görülmektedir.
ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
Trombositoza bağlı arter tıkanması olan hastanın ayak parmağında iskemi bulguları mevcuttu. Hastanın acil tromboferez sonrası toplanan trombosit süspansiyonunun periferik yaymasında bol trombosit görülmektedir.
ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
Periferik yaymada splenektomi sonrası eritrositlerde howell joly cisimcikleri, lökositoz ve bol trombosit kümesi görülmektedir.
ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
Periferik yaymada ortasında çok iri, megakaryosit sitoplâzmasından kopan trombosit olan trombosit kümesi görülmektedir.
ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
Periferik yaymada bol trombosit görülmektedir.
ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
Periferik kan yaymasında iri trombositlerden oluşan kümeler ve çekirdekli eritrosit görülmektedir.
ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
Periferik kan yaymasında hydrea kullanımına bağlı nötrofilde hipersegmentasyon ve çekirdekli eritrosit görülmektedir.
ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
Periferik yaymada orta alanda büyük trombosit kümesi görülmektedir.